องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร