หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 


 
ประวัติความเป็นมาของตำบลทุ่งโพธิ์ มีประวัติเล่ากันว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่นี่ได้พาลูกหลาน โยกย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี และอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ส่วนมากแล้วจะมีพื้นเพเป็นคนไทยพวน และลาวภูเขียวอพยพเข้ามาบุกเบิกหักร้างถางพงเพื่อหาที่ดอนตั้งถิ่นฐาน และได้เลือกเอาสถานที่แห่งนี้ และตั้งชื่อว่า “บ้านดอน” ต่อมาเมื่อได้หักร้างถางป่า จนเป็นทุ่งกว้างมีต้นโพธิ์ใหญ่ยืนตระหง่านอยู่กลางทุ่งเป็นที่นับถือ ของประชาชน จึงได้เปลี่ยนชื่อจากบ้านดอนเป็น “บ้านทุ่งโพธิ์” มาจนถึงปัจจุบัน
 


 
ตำบลทุ่งโพธิ์ อยู่ในบริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นตำบลหนึ่งใน 12 ตำบล ของอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ตำบลทุ่งโพธิ์ มีเนื้อที่โดยประมาณ 17,703 ไร่ หรือประมาณ 28.32 ตารางกิโลเมตร
 

 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ วังหลุม อำเภอตะพานหิน
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ลำประดา อำเภอบางมูลนาก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ดงตะขบ อำเภอตะพานหิน  
 
 

 


 
ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปของตำบลทุ่งโพธิ์เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองณรงค์ไหลผ่านจาก ทิศตะวันออก ไปทิศตะวันตกผ่านตำบลดงตะขบลงสู่แม่น้ำน่าน ระยะทางที่ไหลผ่านตำบลทุ่งโพธิ์ มีความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร มีคลองบางไผ่ไหลมาจากตำบลท้ายทุ่ง จากทิศตะวันออกไป ทิศตะวันตกระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร มีคลองฉนวนไหลมาจากตำบลท้ายทุ่งแยกลงมาสู่คลองณรงค์ และคลองบ่างไผ่ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ลำคลองเหล่านี้ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้เมื่อถึงฤดูแล้ง ส่วนที่ยาวที่สุดของตำบลวัดจากเหนือใต้ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตรส่วนที่กว้างที่สุดวัดจากทิศตะวันตก ไปทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร
 


   
มี 3 ฤดู

ฤดูร้อน

ฤดูฝน

ฤดูหนาว
 


 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการทำนาเป็นอาชีพหลัก มีอาชีพค้าขาย และอาชีพรับจ้างเป็นส่วนน้อย
 

 


     
จำนวนประชากรทั้งหมด 1,997 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 982 คน คิดเป็นร้อยละ 49.17

หญิง จำนวน 1,015 คน คิดเป็นร้อยละ 50.83
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 604 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 7.52 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   ทุ่งโพธิ์ 196 208 404 133  
2   ทุ่งโพธิ์ 158 158 316 91
  3   ทุ่งโพธิ์ 148 165 313 90  
4   ทุ่งโพธิ์ 125 133 258 92
  5   วังตลุก 68 62 130 33  
6   หนองเครือซูด 127 131 258 65
  7   วังหลุม 160 158 318 100  
    รวม 982 1,015 1,997 604
 
(ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2556 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย)
 

 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 5 ก.พ. 2561
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10