หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
   
 
พจ0023.5/ว 136 กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 2563 ฯ  [ 26 ก.พ. 2563 ]    
 
พจ0023.5/ว 135 ประรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ  [ 26 ก.พ. 2563 ]    
 
พจ0023.5/ว 134 แจ้งบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562  [ 26 ก.พ. 2563 ]    
 
พจ0023.3-ว782 ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมเเนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 26 ก.พ. 2563 ]    
 
พจ0023.3-ว784 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์  [ 26 ก.พ. 2563 ]    
 
พจ0023.3-ว783 1-สรุปสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 26 ก.พ. 2563 ]    
 
พจ0023.3-ว783 2-สรุปสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 26 ก.พ. 2563 ]    
 
พจ0023.3-ว783 3-สรุปสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 26 ก.พ. 2563 ]    
 
พจ0023.3-ว783 4-สรุปสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 26 ก.พ. 2563 ]    
 
พจ 0023.1/ว 2544 แบบสอบถามการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 26 ก.พ. 2563 ]    
 
พจ0023.3-ว781 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ก.พ. 2563 ]    
 
พจ0023.4-ว 128 โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563  [ 26 ก.พ. 2563 ]    
 
พจ0023.3-ว780 การสำรวจความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบริการรับเด็กเล็กช่วงอายุ 0 - 3 ปี และการขยายเวลาเปิด - ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 26 ก.พ. 2563 ]    
 
พจ0023.3-ว779 ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในพนักงานคัดแยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษา  [ 26 ก.พ. 2563 ]    
 
พจ0023.5/ว 129 แจ้งแนวทางบัญชีข้อมูลการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ  [ 26 ก.พ. 2563 ]    
 
พจ0023.3-ว775 1-ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563  [ 26 ก.พ. 2563 ]    
 
พจ0023.3-ว775 2-ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563  [ 26 ก.พ. 2563 ]    
 
พจ0023.3-ว774 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  [ 26 ก.พ. 2563 ]    
 
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรสภา เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับานุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community : PLC  [ 24 ก.พ. 2563 ]    
 
พจ0023.3-ว752 การดำเนินการตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  [ 24 ก.พ. 2563 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 761
   
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 5 ก.พ. 2561
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10