หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งโพธิ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สนับสนุนการลดภาวะโลกร้อน

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมจารีต ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญ ของดีเมืองพิจิตร
 
ก่อสร้างพัฒนา ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ก่อสร้างพัฒนา ปรับปรุง บำรุงเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ

ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ส่งเสริมสินค้า “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ในด้านนวัตกรรม
 

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในด้านสาธารณสุข และสุขภาพด้านการกีฬา

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากภัยธรรมชาติและ สาธารณภัย

ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง

ส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ ระหว่างองค์กรต่าง ๆ

ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

สนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และยาเสพติดทุกประเภท

สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
 

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาองค์กร เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่

ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามภารกิจอำนาจหน้าที่

ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
 

ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของท้องถิ่น
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนพัฒนาทักษะ วิชาชีพเบื้องต้น ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียน การสอน และนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหลากหลาย
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 5 ก.พ. 2561
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10