หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สนับสนุนการลดภาวะโลกร้อน

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมจารีต ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญ ของดีเมืองพิจิตร
 
ก่อสร้างพัฒนา ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ก่อสร้างพัฒนา ปรับปรุง บำรุงเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ

ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ส่งเสริมสินค้า “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ในด้านนวัตกรรม
 

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในด้านสาธารณสุข และสุขภาพด้านการกีฬา

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากภัยธรรมชาติและ สาธารณภัย

ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง

ส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ ระหว่างองค์กรต่าง ๆ

ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

สนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และยาเสพติดทุกประเภท

สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
 

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาองค์กร เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่

ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามภารกิจอำนาจหน้าที่

ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
 

ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของท้องถิ่น
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนพัฒนาทักษะ วิชาชีพเบื้องต้น ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียน การสอน และนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหลากหลาย
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 5 ก.พ. 2561
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10